Weto prezydenckie a zgodność ustawy z konstytucją

Weto prezydenckie a zgodność ustawy z konstytucją
www.doublefaced.de

Ustawa wchodzi w życie po podpisaniu jej przez prezydenta. Głowa państwa może odmówić złożenia podpisu i wystąpić o ponowne rozpatrzenie ustawy przez Sejm jeśli ma zastrzeżenia co do całego aktu normatywnego.

Wówczas mówi się o instumencie prawnym jakim jest weto prezydenckie. Przepisy konstytucji stanowią, że prezydent przed podpisaniem ustawy ma prawo zwrócić się do Trybunały Konstytucyjnego jeśli uważa, że zapisy w ustawie są niezgodne z najwyższym polskim aktem prawnym, jakim jest właśnie konstytucja.

Jeśli Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że ustawa jest zgodna z konstytucyjnymi zapisami, wówczas prezydent jest zobowiązany do jej podpisania, a więc taka ustawa wchodzi w życie. Głowa państwa może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z konstytucją ustaw, które on sam lub inny prezydent podpisał w przeszłości i które są aktami obowiązującymi, a co do których ma uzasadnione podejrzenia, że akty są ze sobą niezgodne.

Taka sama procedura dotyczy umów międzynarodowych i rozporządzań. Gdy trybunał orzeknie, że te akty są niezgodne z konstytucją, wówczas uchyla ich moc obowiązującą.

https://ck-legal.pl/pl/ znajdź prawnika w bydgoszczy