Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny
bhp zabrze

Trybunał Konstytucyjny jest samodzielnym organem konstytucyjnym państwa. Reprezentuje władzę sądowniczą, pozostając jednakże poza systemem sądów. Jest niezależny od władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej. W skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzi piętnastu sędziów, wybieranych przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję.

Sędzią Trybunału Konstytucyjnego może zostać osoba, która posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego. Sędziego nie można jednak wybrać na kolejną kadencję. Organami Trybunału są: Zgromadzenie Ogólne oraz Prezes Trybunału. W skład Zgromadzenia wchodzą wszyscy sędziowie Trybunału, a dla prawomocności jego uchwał konieczna jest obecność co najmniej 2/3 ogólnej liczby sędziów TK.

Prezesa i Wiceprezesa Trybunału powołuje Prezydent RP, wybierając spośród kandydatów przedstawionych na te stanowiska przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału. Podstawowym zadaniem Trybunału Konstytucyjnego jest kontrola zgodności norm prawnych niższego rzędu z normami prawnymi wyższego rzędu, a zwłaszcza z Konstytucją. Zakres działania Trybunału określony jest w Konstytucji. Do kompetencji Trybunału należą więc: kontrola norm, w tym również rozpatrywanie skarg konstytucyjnych, rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami państwa, orzekanie o zgodności z Konstytucją celów i działalności partii politycznych oraz uznawanie przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej.

notariusz poznań