Sąd polubowny

bhp zabrze

Sądy polubowne, czyli inaczej arbitrażowe, zaliczają się do sądów konsumenckich, które zajmują się rozstrzyganiem sporów cywilnoprawnych, gdzie stronami są przedsiębiorcy oraz konsumenci. Są to zwykle sprawy o prawa majątkowe lub sprawy niemajątkowe, mogące stanowić przedmiot ugody (wyjątek stanowią sprawy o alimenty).

Instytucje te mają charakter niepaństwowy, jednak ich wyroki, po zatwierdzeniu ich przez sąd powszechny, mają taką samą siłę jak te, wydawane bezpośrednio przez sąd powszechny. W przypadku spraw o rozstrzygnięcie praw majątkowych, sądy polubowne rozpatrują takie, które wynikły z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz z umów o świadczenie usług pocztowych.

Jeśli chodzi o zadośćuczynienie, o jego przyznaniu decyduje już sąd powszechny. Zakres działania polskiego sądu polubownego reguluje V część Kodeksu postępowania cywilnego po zmianie ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku.

Jego funkcję określa się jako działalność pozasądową. Sądownictwo konsumenckie istnieje już jednak od 1991 roku i wciąż cieszy się dużą popularnością.

notariusz Darmowy Prawnik – jak wyjść z długów