Sąd polubowny

Sąd polubowny
www.profilaktycznie.net.pl

Sądy polubowne, czyli inaczej arbitrażowe, zaliczają się do sądów konsumenckich, które zajmują się rozstrzyganiem sporów cywilnoprawnych, gdzie stronami są przedsiębiorcy oraz konsumenci. Są to zwykle sprawy o prawa majątkowe lub sprawy niemajątkowe, mogące stanowić przedmiot ugody (wyjątek stanowią sprawy o alimenty).

Instytucje te mają charakter niepaństwowy, jednak ich wyroki, po zatwierdzeniu ich przez sąd powszechny, mają taką samą siłę jak te, wydawane bezpośrednio przez sąd powszechny. W przypadku spraw o rozstrzygnięcie praw majątkowych, sądy polubowne rozpatrują takie, które wynikły z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz z umów o świadczenie usług pocztowych.

Jeśli chodzi o zadośćuczynienie, o jego przyznaniu decyduje już sąd powszechny. Zakres działania polskiego sądu polubownego reguluje V część Kodeksu postępowania cywilnego po zmianie ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku.

Jego funkcję określa się jako działalność pozasądową. Sądownictwo konsumenckie istnieje już jednak od 1991 roku i wciąż cieszy się dużą popularnością.

inkaso windykacja doradca newconnect